TTK Schilde
Tafeltennisclub Schilde
[ home ]

TTK Schilde moet haar lokaal verlaten

 • 19/06/11: Er verschijnt een artikel in de Bode Van Schoten ivm onze carwash en rommelmarkt actie ten voordele van de bouw van een nieuw lokaal.


 • 27/05/10: Het Schepencollege heeft optie 1 verkozen. Ze stelt zich namelijk borg voor een lening bij de bank en zorgt de komende 20 jaar voor een subsidie waarmee we die lening jaarlijks kunnen afbetalen. Dit moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 • 22/03/10: Het bestuur heeft opnieuw samen gezeten met de gemeente Schilde (Schepen van Sport, Schepen van Financien, hoofd financiele dienst, Sportfunctionaris). De nieuwe versie van het businessplan is voorgelegd.
  Er zijn 2 pistes uitgezet:
  1) De gemeente legt ons businessplan voor aan de bank, en stelt zich borg voor een lening aan TTK Schilde. Deze lening kan dan door de investeringssubsidie van de gemeente in jaarlijkse schijven worden terugbetaald. Door deze bankgarantie zouden we dan zelf het lokaal kunnen bouwen in de Hoevedreef.
  2) Aan de Schanslaan is er een stuk grond dat mogelijk geschikt is om een lokaal op te bouwen. De gemeente zou de bouw van het lokaal bekostigen voor TTK Schilde samen met een of meerdere andere clubs (bvb vissersclub). Dit is een totaal nieuwe piste waar we opnieuw vanaf nul zouden moeten beginnen wat betreft inplanting van het lokaal, bouwplan, opmeting grond, .... De gemeente gaat nu eerst na of dit stuk grond geschikt is volgens de voorschriften van ruimtelijke ordening.

 • 16/03/10: De herwerkte versie van ons business plan is bezorgd aan de gemeente.

 • 20/01/10: Er zijn nieuwe offertes ontvangen van enkele bouwbedrijven. Deze zijn aangevraagd voor enkel het ruwbouw gedeelte en op basis van een licht gewijzigde kolomconstructie.

 • 02/11/09: Ons businessplan is niet goedgekeurd tijdens de begrotingsronde, het plan werd als "niet sluitend" omschreven. Wat dit juist inhoudt kan niemand ons concreet toelichten. We zullen het plan moeten herwerken en dan kan het herbekeken worden door de gemeente.

 • 21/10/09: De eerste website gecreeerd via TTK Schilde is een feit. Het is de site van Atletiek Schilde, oordeel zelf over het resultaat
  Meer info over onze website creatie is te vinden onder Sponsoring > website creatie

 • 11/09/09: We hebben ons businessplan bezorgd aan de Schepen van Sport. Op basis hiervan vragen wij aan de gemeente Schilde een investeringssubsidie voor de bouw van ons clublokaal.

 • 09/08/09: De gemeente heeft zijn afspraken en voorwaarden rond de erfpacht van de grond op papier gezet en aan de school bezorgd (oa dat de erfpachtduur 50 jaar bedraagt). De school moet dit nu bevestigen en dan kan de erfpacht ondertekend worden.

 • 30/06/09: De gemeente heeft ons een businessplan gevraagd om op de hoogte te zijn van ons plan van aanpak, zowel financieel als het stappenplan in de bouw. Nog voor het bouwverlof zouden we enkele concrete offertes willen aanvragen bij verschillende bedrijven.

 • 20/06/09: Ook de gemeente heeft zijn mondeling akkoord gegeven over de inplanting van ons lokaal naast/achter de sporthal. Dit mondeling akkoord van de gemeente en de school moeten nog op papier gezet worden, alsook de erfpachtduur van 50 jaar.

 • 12/06/09: De inplanting van het lokaal op het nieuwe perceel die we in overleg met onze architect bepaald hebben, is goedgekeurd door de school. De grond kan nu opnieuw opgemeten worden door een landmeter.

 • 03/06/09: We hebben een eerste draftversie van het recht van opstal ontvangen van de gemeente. Wij hebben hierop de nodige input gegeven ivm nog te maken afspraken rond gebruik van het lokaal.

 • 19/05/09: Volgens de provincie kan het geen probleem vormen om een bestemmingswijziging voor de grond toe te kennen op voorwaarde dat het openbaar nut verzekerd wordt

 • 19/05/09: De school heeft opnieuw het perceel naast de sporthal, in het verlengde van de parking, voorgesteld. Vorig jaar is dit perceel echter ook al besproken, maar toen geschrapt aangezien het niet de juiste inkleuring heeft op stedenbouwkundig vlak. Er moet bij de provincie een bestemmingswijziging aangevraagd worden voor deze grond, zodat we er wel zouden kunnen op bouwen.


 • 23/03/09: De gemeente zoekt mee naar een andere stuk grond ipv in de Vennebosstraat, ook de school bekijkt mee de mogelijke alternatieven

 • 18/03/09: Er is een klacht ontvangen van een van de buurtbewoners uit de Vennebosstraat tegen de bouw van ons nieuw lokaal.

 • 05/03/09: Er is opnieuw een gesprek geweest met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Zij geven echter geen concrete antwoorden op enkele belangrijke vragen ivm vereiste afstand tot de scheiding, toelating voor een verharde parking, andere vereisten of belemmeringen.
  Daarom wordt ons plan op ma 23/3 voorgelegd aan de het schepencollege, waar zij goedkeuring moeten geven qua stedenbouwkundige eisen en mobiliteitsoverlast in de Vennebosstraat.

 • 24/02/09: Er is een gesprek geweest met de Brandweer over het ontwerp en de inplanting van het nieuwe lokaal. De brandweer vond het ontwerp goed, en heeft enkele voorwaarden gesteld qua brandweerstand, noodverlichting, brandblussers, e.d.
  De bereikbaarheid van het lokaal via de Vennebosstraat is voor hen voldoende als er een verharde toegang wordt voorzien. Er is geen extra vrije ruimte ronddom het gebouw vereist.

 • 15/02/09: De landmeter heeft het nieuwe perceel in de Vennebosstraat opgemeten.

 • 20/12/08: Er is nogmaals samengezeten met de technische dienst van de gemeente, en zo zijn we erachter gekomen dat de grond die voorzien was te klein is om ons lokaal op te zetten aangezien er op de eerste 15m niet gebouwd mag worden. Deze info was ons nooit eerder meegedeeld door de technische dienst ondanks we hier al naar geÔnformeerd hadden. Als alternatief heeft de school dan een ander stuk grond voorgesteld op hetzelfde perceel, nl in de Vennebosstraat tussen de vijver en het eerste huis in die straat. (op het kaartje hieronder zou het dus het groene kruis worden ipv het rode)

  Ook hier mag er op de eerste 15m niet gebouwd worden, maar hier is de school wel bereid om ons een stuk grond te geven dat dieper is, aangezien dit voor hun toch een ďverlorenĒ stukje grond is. Vanuit dit onverwacht probleem hebben we onmiddellijk de indeling van ons bouwplan herbekeken en hebben we een alternatief concept bedacht waarbij we een meer vierkant lokaal bekomen en in trainingsopstelling 6 tafels kunnen opstellen ipv 5 zoals in ons vorig concept.

 • 13/12/08: De bouwgroep van het bestuur heeft samengezeten met onze architect om de bouwplannen te concretiseren. Hier hebben we bepaald wat we nu al kunnen regelen (extra en finale offertes, bouwaanvraag, ...) en welke informatie we nog moeten navragen (nutsvoorzieningen, voorwaarden brandweer, ...).
  We zullen bvb zo snel mogelijk een bodemsondering en bodemonderzoek laten uitvoeren, zodat we de resultaten hiervan mee kunnen aanreiken als we extra offertes aanvragen, om zo de meeste reŽle prijs te bekomen. Deze onderzoeken zijn ook belangrijk aangezien we vlak naast een vijver bouwen.

 • 03/12/08: Het bestuur van TTK Schilde zit samen met Schepen van Sport (Olivier Verhulst). De termijn voor de erfpacht en recht van opstal worden besproken. Ook de mogelijke manieren voor het verkrijgen van een investeringssubsidie vanuit de gemeente komen aan bod.
  Ook de aanpak en de volgende stappen in het dossier worden behandeld.
  Concrete voorstellen, afspraken en bedragen zullen pas later mogelijk zijn na een volgende gemeenteraad.

 • 01/12/08: De school en de gemeente hebben een akkoord over de herziening van het sporthal contract. Op basis hiervan kan een investeringssubsidie verder bekeken en berekend worden.

 • 03/11/08: De school en de gemeente hebben een akkoord over de erfpacht. Enkel de notariŽle aspecten moeten nog toegevoegd worden.
  Dit erpachtcontract bevat een clausule waarin vermeld staat dat de grond exclusief voor TTK Schilde bestemd is.

 • 31/10/08: Jonathan Luykx treedt toe tot het bestuur als penningmeester.

 • 28/10/08: Wim Vrijsen treedt toe tot het bestuur als raadslid.

 • 11/10/08: Jacques Van Mirlo neemt ontslag als voorzitter, penningmeester en bestuurslid van TTK Schilde.
  We willen Jacques van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet en zijn uitstekend voorzitterschap!

 • 06/10/08: Het bestuur van TTK Schilde zit samen met Schepen van Sport (Olivier Verhulst) en Sportfunctionaris (Fee Vanhille). De erfpacht en mogelijke subsidies zijn niet op de gemeenteraad van september besproken, in tegenstelling tot wat er in juli en augustus vooropgesteld was. De reden hiervoor is een probleem met het type contract tussen de school en de gemeente. Hierdoor moest er een nieuw contract opgesteld worden door de gemeente, wat extra tijd vraagt en dus de nodige vertraging met zich meebrengt.
  Ivm subsidies wil de gemeente het bedrag dat ze de volgende 20 jaar zullen uitsparen doordat ze geen huurgeld meer voor ons oud lokaal zullen moeten betalen, als een investeringssubsidie ter beschikking stellen. De nodige rente om dit bedrag te lenen en de huur die de gemeente momenteel betaalt voor de mediatheek aan de school, zullen met deze subsidie in vermindering gebracht worden. Concrete bedragen kunnen nog niet genoemd worden aangezien dit alles nog berekend moet worden door de financiŽle dienst van de gemeente en onderhandeld moet worden met de school over de huurprijs van de mediatheek.
  Er wordt gepland om in november zowel de erfpacht als de subsidies op de aganda van de gemeenteraad te plaatsen.

 • 01/09/08: Ons businessplan omtrent de bouw van een nieuw lokaal is bezorgd aan de Schepen van Sport en aan de sportdienst.

 • 22/07/08: Het schepencollege zal tijdens de zitting van september een uitspraak doen over het al dan niet in erfpacht nemen van de grond naast de vijver.

 • 28/06/08: Het lokaal is definitief ontruimd en alles is verhuisd naar het magazijn en naar ons tijdelijk lokaal voor volgend seizoen in de school.
  Na 20 jaar trekken we er de deur definitief achter ons dicht.

 • 13/06/08: Er verschijnt in Gazet van Antwerpen een artikel over ons lokaal.
  Ook in het Nieuwsblad online en op de site van Zoe FM verschijnt een artikel.

 • 04/06/08: Het Schepencollege heeft het voorstel van de Schepen van Sport en de sportfunctionaris afgewezen om een lokaal voor TTK Schilde te bouwen dat wij dan op termijn zouden moeten afbetalen. Volgens hen is de club niet kapitaalkrachtig genoeg om dit maandelijks af te betalen. Het nieuwe voorstel van de Schepen naar het Schepencollege toe is om een investeringssubsidie toe te kennen, het bedrag is nog niet bepaald en ook dit moet nog door het Schepencollege besproken worden.

 • 02/06/08: De school gaat akkoord om een ander stuk grond in erfpacht te geven aan ons of aan de gemeente. Het perceel ligt naast de vijver aan de Kasteeldreef en is 50m x 20m. Op dit perceel is het wel toegelaten om een gebouw van onze omvang te bouwen.


 • 22/05/08: We zullen al ons materiaal stokeren in het magazijn van Ernst in Brasschaat. Hiervoor zal er eerst in het magazijn een en ander moeten herschikt worden om zo voldoende ruimte vrij te maken. We zullen dus vele helpende handen nodig hebben om het magazijn klaar te maken, ons lokaal te ontruimen en alles te verhuizen. Dit zal gebeuren in de laatste week van juni.

 • 21/05/08: De gemeente deelt ons mee dat het stuk grond dat de school ons aanbiedt, niet geschikt is. Er mag geen lokaal op gezet worden met de afmetingen die wij nodig hebben. Alternatieve percelen worden besproken. De gemeente stelt ook 4 percelen voor op de Rozenhoek. Verdere onderhandeling en besprekeing met ons, de school, het schepencollege, ... volgt nog

 • 13/05/08: Bestuursvergadering: er worden 2 werkgroepen opgericht: 1 voor de bouw van het lokaal, en 1 voor het verzamelen van financiŽle middelen.

 • 13/05/08: Vergadering met de gemeente: de gemeente is bereid om ons een renteloze lening te geven, onder de volgende vorm: de gemeente bouwt voor ons een lokaal op grond van de school, of op grond aan de Rozenhoek, en de club betaalt dit jaarlijks af (op een af te spreken termijn) Op deze manier zal na het verlopen van de termijn het lokaal onze eigendom zijn en exclusief voor TTK Schilde gebruikt worden.

 • 30/04/08: Vergadering met de school over de grond. De school zal een contract laten opstellen om ons het stuk grond achter de sporthal (25mx50m) in erfpacht te geven.
  Er wordt met de school afgesproken dat we volgend seizoen in het mediatheek op de 1e verdieping zullen spelen op ma-di-do-vr-za. Op het gelijkvloers zullen we een cafetaria opzetten.
  We hebben op deze manier voldoende speeldagen om training, competitie en bekerwedstrijden te voorzien.

 • 25/04/08: Ledenvergadering: alle leden worden op de hoogte gesteld van onze toestand, en de gevolgen voor hen

 • 25/04/08: Bestuursvergadering: er wordt beslist dat er op korte termijn in de school zal gespeeld worden, en dat we een contract zullen aangaan met de school om grond achter de sporthal te krijgen.
  Er zal dus op 1 jaar tijd enorm veel geld verzameld moeten worden.

 • 24/04/08: De school is bereid om ons of de gemeente grond in erfpacht ter beschikking te stellen

 • 23/04/08: De gemeente laat ons weten dat ze samen met ons op zoek zijn naar een korte en lange termijn oplossing.
  Schoten biedt ons enkele tafels in hun lokaal aan om te spelen.
  De voetbal van 's Gravenwezel biedt ons hun kantine aan om in te spelen.

 • 21/04/08: Het verlies van het lokaal komt als agenda punt op het schepencollege, en wordt uigesteld naar het schepencollege van 28/04

 • 19/04/08: Schepen van sport Olivier Verhulst komt langs tijdens het clubkampioenschap van de jeugd om onze club te leren kennen, en enkel mogelijkheden te bespreken

 • 17/04/08: Crisisvergadering bestuur: er wordt gebrainstormed over korte en lange termijn opties

 • 16/04/08: Mogelijke alternatieven worden samen met de school en de sportdienst besproken. Op korte termijn kan er gedurende 1 jaar in de school gespeeld worden

 • 14/04/08: De gemeente laat weten dat de school het contract voor ons lokaal opzegt.